AKTUALNA OFERTA SZKOLEŃ

Przedstawiamy Państwu propozycję szkoleń Pomorskiego Ośrodka Edukacyjno- Terapeutyczno- Artystycznego.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w pracy z dziećmi z różnymi zaburzeniami wieku rozwojowego
oraz znajomości specyfiki pracy szkoły, jesteśmy w stanie dopasować treści szkoleń i czas ich
trwania do potrzeb Państwa placówki i oczekiwań grona pedagogicznego.

W koszt szkolenia wliczone są materiały.


Lp.


Temat


Liczba godzin


Typ zajęć


Adresaci

Szkolenie nr 1

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej.


3

Wykład z elementami warsztatu

nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy

Szkolenie nr 2

Dziecko nadpobudliwe psychoruchowo w klasie.

6

Wykład z elementami warsztatu

nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy

Szkolenie nr 3

Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci – praca w szkole. 16

Wykłady i warsztaty

nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy

Szkolenie nr 4

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej.
Metody pracy z dzieckiem z ADHD oraz opozycyjno-buntowniczymi zaburzeniami zachowania.

20

Wykłady i warsztaty

nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy

Szkolenie nr 5

Zachowania agresywne u dzieci i młodzieży.

3

Wykład

nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy

Szkolenie nr 6

Zachowania agresywne u dzieci. Techniki radzenia sobie z trudnymi zachowaniami. Budowanie systemu zapobiegania przemocy na terenie szkoły.

12

Wykłady i warsztaty

nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy

Szkolenie nr 7

Grupa terapeutyczna jako jedna z form pomocy dzieciom z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej.


14

Wykłady i warsztaty

nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, pracownicy świetlic szkolnych i socjoterapeutycznych

Szkolenie nr 8

Zaburzenia tikowe u dzieci. Strategie postępowania i techniki wspomagające edukację oraz funkcjonowanie ucznia z tikami.

8

Wykłady i warsztaty

nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, rodzice


TREŚCI PROGRAMOWE

Szkolenie nr 1 - „Zespół nadpobudliwości psychoruchowej”


Ilość godzin: 3

Forma zajęć: wykład

Liczba uczestników: 20 – 25 osób

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, pedagogów i psychologów

Wykład obejmuje następujące zagadnienia:

 • Definicja zespołu nadpobudliwości psychoruchowej

 • Rozpoznanie dziecka z ADHD

 • Przyczyny i częstotliwość zaburzenia

 • Typy nadpobudliwości u dzieci

 • Dynamika zespołu

 • Zaburzenia współwystępujące


Szkolenie nr 2 - „Dziecko nadpobudliwe psychoruchowo w klasie”


Ilość godzin: 6

Forma zajęć: wykład z elementami warsztatu ( zajęcia prowadzą dwie osoby )

Liczba uczestników: 20 – 25 osób

Szkolenie przeznaczone jest głównie dla nauczycieli oraz pedagogów i psychologów pracujących na terenie szkół


Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

 • Definicja zespołu nadpobudliwości psychoruchowej

 • Rozpoznanie dziecka z ADHD

 • Przyczyny i częstotliwość zaburzenia

 • Typy nadpobudliwości u dzieci

 • Dynamika zespołu

 • Zaburzenia współwystępujące

 • Zasady postępowania z dzieckiem nadpobudliwym

 • Strategie radzenia sobie z objawami


Szkolenie nr 3 - „Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci – praca w szkole”


Ilość godzin: 16

Forma zajęć: wykład z elementami warsztatu ( zajęcia prowadzą dwie osoby )

Liczba uczestników: 20 – 25 osób

Szkolenie przeznaczone jest głównie dla nauczycieli oraz pedagogów i psychologów pracujących na terenie szkół


Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

 • Definicja zespołu nadpobudliwości psychoruchowej

 • Rozpoznanie dziecka z ADHD

 • Przyczyny i częstotliwość zaburzenia

 • Typy nadpobudliwości u dzieci

 • Dynamika zespołu

 • Zaburzenia współwystępujące

 • Sytuacja dziecka nadpobudliwego w szkole (specyfika funkcjonowania, możliwe rozwiązania, ich wady i zalety)- drabina terapeutyczna

 • Zadania i obowiązki szkoły w pracy z nadpobudliwym uczniem

 • Zasady postępowania z dzieckiem nadpobudliwym

 • Strategie radzenia sobie z objawami

 • Identyfikowanie zakresu zachowań problemowych i praktyczne planowanie interwencji w klasie, podczas przerwy itp.

 • Współpraca z rodzicami dziecka z ADHD


Szkolenie nr 4 - „Zespół nadpobudliwości psychoruchowej.
Metody pracy z dzieckiem z ADHD oraz opozycyjno-buntowniczymi zaburzeniami zachowania”


Ilość godzin: 20

Forma zajęć: wykład z elementami warsztatu ( zajęcia prowadzą dwie osoby )

Liczba uczestników: 20 – 25 osób

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, pedagogów i psychologów


Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

 • Definicja zespołu nadpobudliwości psychoruchowej

 • Rozpoznanie dziecka z ADHD

 • Przyczyny i częstotliwość zaburzenia

 • Typy nadpobudliwości u dzieci

 • Dynamika zespołu

 • Zaburzenia współwystępujące

 • Sytuacja dziecka nadpobudliwego w szkole ( specyfika funkcjonowania, możliwe rozwiązania, ich wady i zalety )

 • Zasady postępowania z dzieckiem nadpobudliwym

 • Strategie radzenia sobie z objawami

 • Techniki radzenia sobie z trudnymi zachowaniami

 • Teorie dotyczące agresji

 • Zachowania agresywne u dzieci, podziały agresji

 • Czynniki predysponujące do rozwoju zaburzeń zachowania

 • Budowanie systemu pomocy, modele interwencjiSzkolenie nr 5 - „Zachowania agresywne u dzieci i młodzieży”


Ilość godzin: 3

Forma zajęć: wykład

Liczba uczestników: 20 – 25 osób

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, pedagogów i psychologów


Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

 • Teorie agresji

 • Podłoże występowania zachowań agresywnych

 • Opozycyjno – buntownicze zaburzenia zachowania

 • Zaburzenia zachowania

 • Rozpoznanie dziecka z ODD i CD

 • Zachowania agresywne w przebiegu innych zaburzeń

 • Zachowania agresywne u dzieci, podziały agresji

 • Czynniki predysponujące do rozwoju zaburzeń zachowania

 • Czynniki ochronne zapobiegające występowaniu zachowań trudnych


Szkolenie nr 6 - „Zachowania agresywne u dzieci. Techniki radzenia sobie z trudnymi zachowaniami.
Budowanie systemu zapobiegania przemocy na terenie szkoły.”


Ilość godzin: 12

Forma zajęć: wykład z elementami warsztatu ( zajęcia prowadzą dwie osoby )

Liczba uczestników: 20 – 25 osób

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, pedagogów i psychologów


Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

 • Teorie agresji

 • Podłoże występowania zachowań agresywnych

 • Opozycyjno – buntownicze zaburzenia zachowania

 • Zaburzenia zachowania

 • Rozpoznanie dziecka z ODD i CD

 • Zachowania agresywne w przebiegu innych zaburzeń

 • Zachowania agresywne u dzieci, podziały agresji

 • Czynniki predysponujące do rozwoju zaburzeń zachowania

 • Czynniki ochronne zapobiegające występowaniu zachowań trudnych

 • Model behawioralny radzenia sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci

 • normy i zasady

 • konsekwencje

 • praca na pozytywach

 • ABC zachowania

 • wybuch dziecka

 • zachowania niepożądane ( redefiniowanie zachowań niepożądanych, analiza behawioralna )

 • Strategie interwencyjne – ćwiczeniaSzkolenie nr 7 - „Grupa terapeutyczna jako jedna z form pomocy dzieciom z zespołem
nadpobudliwości psychoruchowej”


Ilość godzin: 14

Forma zajęć: wykłady i warsztaty ( zajęcia prowadzą dwie osoby )

Liczba uczestników: 20 – 25 osób

Szkolenie przeznaczone jest dla pedagogów i psychologów pracujących z dziećmi, pracowników świetlic socjoterapeutycznych

Cele:

 • zapoznanie uczestników szkolenia ze specyfiką prowadzenia zajęć terapeutycznych dla dzieci z ADHD

 • omówienie metod pracy z dziećmi nadpobudliwymi w grupie terapeutycznej

 • przygotowanie uczestników do stworzenia własnego programu zajęć dla dzieci


Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Definicja zespołu nadpobudliwości psychoruchowej

  2. Specyfika funkcjonowania dziecka z ADHD

  3. Zasady postępowania z dzieckiem nadpobudliwym

  4. Możliwości i ograniczenia terapii grupowej

  5. Zasady tworzenia grupy i metodyka prowadzenia zajęć

  6. Określenie potrzeb grupy, wyznaczenie celów zajęć terapeutycznych

  7. Fazy rozwoju grupy

  8. Rola osób prowadzących zajęcia

  9. Schemat cyklu zajęć

  10. Schemat pojedynczego spotkania

11. Ocena skuteczności realizowanego programu

12. Praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy – tworzenie konspektów zajęć

13. Podsumowanie

Program szkolenia opracowano na podstawie wieloletniego doświadczenia w pracy z dziećmi
z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i zachowaniami opozycyjno – buntowniczymi.Szkolenie nr 8 - „Zaburzenia tikowe u dzieci.
Strategie postępowania i techniki wspomagające edukację oraz funkcjonowanie ucznia z tikami.”

Ilość godzin: 8

Forma zajęć: wykład z elementami warsztatu ( zajęcia prowadzą dwie osoby )

Liczba uczestników: 20 – 25 osób

Szkolenie przeznaczone jest głównie dla nauczycieli oraz pedagogów i psychologów pracujących na terenie szkół oraz rodzicówSzkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

 • Zaburzenia tikowe - wprowadzenie

 • Rodzaje tików

 • Cechy charakterystyczne dla tików

 • Klasyfikacja tików

 • Różnicowanie diagnostyczne

 • Zaburzenia współwystępujące

 • Formy pomocy i postępowania terapeutycznego w przypadku zaburzeń tikowych

 • Wskazówki dla rodziców i nauczycieli – jak pomóc dziecku?